Regulamin

Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu

Telefon kontaktowy

PL +48 72 72 72 201

Telefon kontaktowy

DK +45 917 583 95
Tu jesteś / Strona główna / Regulamin

Regulamin przewozów pasażerskich

1. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.

2. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.


3. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.


4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takiej sytuacji oplata za przejazd nie podlega zwrotowi.


5. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.

6. Pasażer zobowiązany jest do:
• posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
• oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
• stosowania się do zaleceń kierowcy
• okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
• podania dokładnego adresu docelowego
• zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
• przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.​

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

9. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 1 sztuke bagażu oraz mały bagaż podręcznyłacznie max 40 kg  . W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

a.wszystkie rzeczy, po które nie zgłosi się ich właściciel w ciągu 14 dni od daty ich znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Przewoźnika.

b.w czasie przesiadki lub po zakończonej podróży pasażer ma obowiązek sprawdzenia własnego bagażu

10. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

12. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Nasze trasy
Polska-Niemcy-Dania
TANIO, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO
W MIŁEJ ATMOSFERZE ZAWSZE NA CZAS