Regulamin

Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu

Telefon kontaktowy - Woma-bus - Przewóz do Danii, busy do Niemiec

Telefon kontaktowy

PL +48 72 72 72 201
Telefon kontaktowy - Woma-bus - profesjonalne przewozy

Telefon kontaktowy

DK +4591758395
Tu jesteś / Strona główna / Regulamin

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY WOMA


Zbieranie danych osobowych
Przy dokonywaniu rezerwacji usług transportowych poprzez serwisy internetowe Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług transportowych. Dane osobowe w szczególności obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane te są przekazywane ustnie. Dane adresowe nie są traktowane jako dane osobowe, ale jako dane identyfikujące punkt rozpoczęcia oraz punkt docelowy podróży/transportu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Woma również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług transportowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji on-line bądź w trakcie rezerwacji telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma Woma nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta. Firma Woma może również przekazać informacje osobowe innej firmie transportowej w przypadku, gdy jest wykonawcą tylko części zlecenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy Klient będzie kontynuował podróż z innym przewoźnikiem np. na skutek awarii środka transportu.

 

Ochrona informacji
Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę zamow.woma-bus.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma Woma stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem. Łączność z systemem rezerwacji odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL o wysokim poziomie szyfrowania AES-256 (256-bitów), co uniemożliwia 'podsłuchiwanie' transmisji danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.), korzystając z systemu rezerwacji on-line Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy informujemy, że: Administratorem danych osobowych Klienta jest Woma z siedziba 77-200 Miastko ul. czeresniowa 20

 

Regulamin przewozów pasażerskich firmy Woma

1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz akceptacje warunków regulaminu firmy Woma-Bus
2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu. Dokonanie rezerwacji telefonicznie , smsem lub mailowo oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przewoźnik –firma wykonująca przewóz Pasażerów.
4. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby . W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
5. Pasażer:

a.Ma obowiazek potwierdzić rezerwacje dzień przed wyjazdem do godz. 12:00 oraz w dniu wyjazdy byc w kontakcie z kierowca.

W przypadku braku potwierdzenia, kontaktu przejazd moze zostac anulowany.

b. Niezwłocznie po zajęciu miejsca wskazanego przez obsługę samochodu zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa.
c. Ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą , tj.
d. posiadać ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy)
e. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w pojeździe oraz zaleceń obsługi pojazdu.
f. Odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi( zanieczyszczenie pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
g. Ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego (walizka) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego .Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać podróży pozostałym Pasażerom. Cena za nadbagaz (dodatkowa torba, walizka ) od 30 do 50 zł. 
h.Objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które mogą wydarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

6. Przewoźnik:

a. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 z dnia 13 czerwca 2003r.o cudzoziemcach(Dz.u.2003, Nr 128,poz.1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego ,paszportu ,wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
b)Ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w przypadku gdy Pasażer:

-nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
-znajduję się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub środków odurzających(Np:
narkotyków)
-dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
-zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów

c. Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (Np. celne, kontrole policyjne ,kontrole ITD.) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (Np techniczne ,warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów)
d. Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych .
e. Zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi Firmami przewozowymi.
f. Nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
g. Nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
h. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 50% ceny biletu za odmowę rezerwacji 2dni przed.
i. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 100% biletu za odmowę w dniu wyjazdu.

 W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Nasze trasy
Polska-Niemcy-Dania
Mapa
TANIO, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO
W MIŁEJ ATMOSFERZE ZAWSZE NA CZAS