Regulamin

Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu

Telefon kontaktowy - Woma-bus - Przewóz do Danii, busy do Niemiec

Telefon kontaktowy

PL +48 72 72 72 201
Telefon kontaktowy - Woma-bus - profesjonalne przewozy

Telefon kontaktowy

DK +4591758395
Tu jesteś / Strona główna / Regulamin

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY WOMA


Zbieranie danych osobowych
Przy dokonywaniu rezerwacji usług transportowych poprzez serwisy internetowe Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług transportowych. Dane osobowe w szczególności obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane te są przekazywane ustnie. Dane adresowe nie są traktowane jako dane osobowe, ale jako dane identyfikujące punkt rozpoczęcia oraz punkt docelowy podróży/transportu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Woma również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług transportowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji on-line bądź w trakcie rezerwacji telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma Woma nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta. Firma Woma może również przekazać informacje osobowe innej firmie transportowej w przypadku, gdy jest wykonawcą tylko części zlecenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy Klient będzie kontynuował podróż z innym przewoźnikiem np. na skutek awarii środka transportu.

 

Ochrona informacji
Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę zamow.woma-bus.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma Woma stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem. Łączność z systemem rezerwacji odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL o wysokim poziomie szyfrowania AES-256 (256-bitów), co uniemożliwia 'podsłuchiwanie' transmisji danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.), korzystając z systemu rezerwacji on-line Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy informujemy, że: Administratorem danych osobowych Klienta jest Woma z siedziba 77-200 Miastko ul. czeresniowa 20

 

Regulamin przewozów pasażerskich firmy Woma

1.Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz
akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

a. O rezygnacji z przejazdu należy poinformować przewoźnika minimum dwa dni przed wyjazdem. W przypadku braku informacij rezerwacja zostanie uznana jako aktualna.

b. Dzień przed wyjazdem do godziny 18:00 wysyła informacje z dotyczącą wyjazdy

c. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.

d.W Polsce pasażerów zabieramy z wyznaczonych miejsc, w miarę możliwości spod adresu.

f. W przypadku braku kontaktu z pasażerem w dzien wyjazdu, rezerwacja moze zostac anulowana (nie dot. oplaconych rezerwacji)

d. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.


2. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

Osoby nietrzeźwe lub spożywające alkohol na pokładzie pojazdu będą poproszone o opuszczeniu busa na najbliższym parkingu po uiszczeniu opłaty za kurs.


3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takiej sytuacji oplata za przejazd nie podlega zwrotowi.


4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.

5. Pasażer zobowiązany jest do:

• posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
• oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
• stosowania się do zaleceń kierowcy
• okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
• podania dokładnego adresu docelowego
• zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
• przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.​

6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu oraz mały bagaż podręcznyłacznie max 40 kg . W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

a.pozostawiony bagaż po który nie zgłosi się właściciel w ciągu 14 dni od daty ich znalezienia uznaje się za porzucony i może one zostać sprzedany lub w inny sposób zbyty, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Przewoźnika.

b.w czasie przesiadki lub po zakończonej podróży pasażer ma obowiązek sprawdzenia własnego bagażu

9. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

11. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

a. O rezygnacji z przejazdu należy poinformować przewoźnika minimum trzy dni przed wyjazdem. .

12. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji. Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot: 48 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, 24 godziny przed wyjazdem przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.

a.wplacony zadatek nie podlega zwrotowi.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Nasze trasy
Polska-Niemcy-Dania
Mapa
TANIO, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO
W MIŁEJ ATMOSFERZE ZAWSZE NA CZAS