Regulamin

Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu

Telefon kontaktowy - Woma-bus - Przewóz do Danii, busy do Niemiec

Telefon kontaktowy

PL +48 72 72 72 201
Telefon kontaktowy - Woma-bus - profesjonalne przewozy

Telefon kontaktowy

DK +4591758395
Tu jesteś / Strona główna / Regulamin

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY WOMA


Zbieranie danych osobowych
Przy dokonywaniu rezerwacji usług transportowych poprzez serwisy internetowe Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług transportowych. Dane osobowe w szczególności obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane te są przekazywane ustnie. Dane adresowe nie są traktowane jako dane osobowe, ale jako dane identyfikujące punkt rozpoczęcia oraz punkt docelowy podróży/transportu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Woma również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług transportowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji on-line bądź w trakcie rezerwacji telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma Woma nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta. Firma Woma może również przekazać informacje osobowe innej firmie transportowej w przypadku, gdy jest wykonawcą tylko części zlecenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy Klient będzie kontynuował podróż z innym przewoźnikiem np. na skutek awarii środka transportu.

 

Ochrona informacji
Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę zamow.woma-bus.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma Woma stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem. Łączność z systemem rezerwacji odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL o wysokim poziomie szyfrowania AES-256 (256-bitów), co uniemożliwia 'podsłuchiwanie' transmisji danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.), korzystając z systemu rezerwacji on-line Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy informujemy, że: Administratorem danych osobowych Klienta jest Woma z siedziba 77-200 Miastko ul. czeresniowa 20

 

Regulamin przewozów pasażerskich firmy Woma

1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz akceptacje warunków regulaminu firmy Woma-Bus
2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu. Dokonanie rezerwacji telefonicznie , smsem lub mailowo oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przewoźnik –firma wykonująca przewóz Pasażerów.
4. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby . W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
5. Pasażer:

a.Ma obowiazek potwierdzić rezerwacje dzień przed wyjazdem do godz. 12:00 oraz w dniu wyjazdy byc w kontakcie z kierowca.

W przypadku braku potwierdzenia, kontaktu przejazd moze zostac anulowany.

b. Niezwłocznie po zajęciu miejsca wskazanego przez obsługę samochodu zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa.
c. Ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą , tj.
d. posiadać ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy)
e. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w pojeździe oraz zaleceń obsługi pojazdu.
f. Odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi( zanieczyszczenie pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
g. Ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 2szt. bagażu –dwie sztuki bagażu podstawowego oraz jedną sztukę bagażu podręcznego .Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać podróży pozostałym Pasażerom.
h.Objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które mogą wydarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

6. Przewoźnik:

a. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 z dnia 13 czerwca 2003r.o cudzoziemcach(Dz.u.2003, Nr 128,poz.1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego ,paszportu ,wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
b)Ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w przypadku gdy Pasażer:

-nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
-znajduję się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub środków odurzających(Np:
narkotyków)
-dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
-zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów

c. Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (Np. celne, kontrole policyjne ,kontrole ITD.) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (Np techniczne ,warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów)
d. Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych .
e. Zastrzega sobie prawo do współpracy z innymi Firmami przewozowymi.
f. Nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
g. Nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
h. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 50% ceny biletu za odmowę rezerwacji 2dni przed.
i. Zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta 100% biletu za odmowę w dniu wyjazdu.

 W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Nasze trasy
Polska-Niemcy-Dania
Mapa
TANIO, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO
W MIŁEJ ATMOSFERZE ZAWSZE NA CZAS